Sekcija za klinično toksikologijo

Osnovni podatki

Naslov:
Sekcija za klinično toksikologijo – SZD Center za zastrupitve
Interna klinika
Univerzitetni klinični center Ljubljana
Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana
Slovenija

Predsednik:
doc. dr. Miran Brvar, dr. med.

Tajnik:
Damjan Grenc, dr. med.

Kratek opis

Sekcija za klinično toksikologijo pripravlja ali sodeluje pri pripravi strokovne medicinske doktrine na področju klinične toksikologije ter spodbujala zdravnike k stalnemu izobraževanju in raziskovanju s področja klinične toksikologije.

Sekcija podpirala in omogočala založništvo in izdajanje strokovne in poljudne literature na področju klinične toksikologije in farmakologije. Poleg tega sekcija sodeluje pri oblikovanju dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja ter organizira ali sodeluje pri izpeljavi strokovnih kongresov, simpozijev, tečajev in usposabljanj na področju klinične toksikologije in farmakologije.

Dejavnosti

Sekcija ima naslednje naloge:

 1. Sodeluje pri pripravi pripravi predloga strokovne medicinske doktrine na področju klinične toksikologije pred dokončno uskladitvijo v strokovnih sekcijah, društvih in združenjih SZD v sodelovanju s Katedro za interno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani.
 2. Usklajuje, spodbuja in usmerja članstvo k stalnemu strokovnemu izobraževanju in usposabljanju.
 3. Sodeluje pri pripravi predloga vsebine podiplomskega izobraževanja in usposabljanja ter stalnega strokovnega izobraževanja zdravnikov na področju klinične toksikologije v sodelovanju z Medicinsko fakulteto v Ljubljani, pred uskladitvijo na ravni SZD.
 4. Spodbuja znanstveno raziskovalno delovanje svojih članov v okviru strokovnih sekcij in združenj SZD.
 5. Skrbi za načrtno in usklajeno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje članstva na področju klinične toksikologije zlasti s tem, da:
  • organizira ali sodeluje pri izpeljavi podiplomskega strokovnega izpopolnjevanja na področju klinične toksikologije in farmakologije,
  • vodi, organizira ali sodeluje pri izpeljavi stalnega medicinskega izobraževanja in usposabljanja na področju klinične toksikologije in farmakologije,
  • sodeluje pri vodenju in usklajevanju koledarja podiplomskega zdravniškega  izobraževanja v Republiki Sloveniji, pred uradno objavo tega koledarja ali njegovega dela v uradnem glasilu SZD Zdravniški vestnik,
  • skrbi za primerno strokovno raven programov podiplomskega izobraževanja ter za zagotavljanje kakovosti programov in strokovni nadzor te kakovosti na področju klinične toksikologije,
  • organizira ali sodeluje pri organizaciji strokovnih kongresov, simpozijev, tečajev, razstav in strokovnih sestankov zlasti s področja klinične toksikologije in farmakologije,
  • sodeluje pri oblikovanju dodiplomskega izobraževanja na področju klinične toksikologije in farmakologije.
 6. Zbira strokovne, statistične in druge podatke, ki so pomembni za razvoj klinične toksikologije in so v interesu članstva.
 7. Razvija metode in oblike dela na področju klinične toksikologije ki so v interesu članstva.
 8. Sodeluje pri preverjanju učinkovitosti novih zdravil s področja klinične toksikologije in  sorodnih področji medicine in predlaga njihovo registracijo.
 9. Posreduje priporočila za pridobivanje strokovnih in častnih nazivov na področju klinične toksikologije.
 10. Sodeluje pri oblikovanju zdravstvene mreže na področju klinične toksikologije.
 11. Vodi, podpira in omogoča založništvo in izdajanje strokovne in poljudne medicinske literature v slovenskem jeziku ter tujih jezikih na področju klinične toksikologije.
 12. Sooblikuje kodeks zdravniškega poklica v skladu s Kodeksom medicinske deontologije in usmeritvami Svetovnega zdravniškega društva (World Medical Association) na področju klinične toksikologije.
 13. Prostovoljno in samostojno se povezuje v ustrezne strokovne sekcije na ravni SZD.
 14. V skladu s statutom SZD sodeluje z Zdraviško zbornico Slovenije in drugimi zbornicami, državnimi organi ter drugimi organizacijami in organi, na področju  klinične toksikologije,
 15. Sodeluje in se povezuje v mednarodne organizacije, kot na primer:
  • European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologis,
  • American Academy of Clinical Toxicology,
  • American Association of Poison Control Centers,
  • European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics.
 16. V skladu s statutom SZD sodeluje z zbornicami in sindikati na področju ustreznega vrednotenja dela s področja klinične toksikologije in njihovega statusa.
 17. Omogoča varstvo in pravno zaščito svojim članom.
 18. V skladu s statutom SZD sodeluje pri usmerjanju in oblikovanju zdravstvene politikev R Sloveniji.
 19. Aktivno sodeluje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine slovenskih zdravnikov.
 20. Skrbi za kulturno, stanovsko, socialno in športno udejstvovanje svojih članov.
 21. V skladu  z izkazanim delovanjem SZD v javnem interesu in SZD podeljenimi javnimi pooblastili izvršuje taka javna pooblastila skladno z zakonom in aktom o podelitvi.
 22. V skladu s statutom SZD se povezuje s sorodnimi domačimi tujimi in. mednarodnimi organizacijami kot ustanovni ali pridruženi član ali kot opazovalec.