Sistem odkrivanja zastrupitev z novimi psihoaktivnimi snovmi (SONDA)

Ciljni raziskovalni projekt: Sistem odkrivanja zastrupitev z novimi psihoaktivnimi snovmi (SONDA)

Opis projekta: Uživanje novih psihoaktivnih snovi (NPS) je vse pogostejše, saj povzročajo evforijo in sprostitev, dajejo občutek energije in vzbujajo željo po druženju. NPS delimo v več skupin: fenetilamini, piperazini, piperidini, triptamini, sintetični kanabinoidi in sintetični opoidi in benzodiazepini. Podatki o načinu delovanja NPS, posledicah uživanja in zastrupitvah z njimi so pomanjkljivi. V EU zato že poteka več evropskih in nacionalnih projektov, s katerimi spremljajo uživanje NPS in pojavljanje zastrupitev z njimi. V Sloveniji spremljamo zastrupitve z NPS z zbiranjem bioloških vzorcev in njihovo toksikološko analizo v sklopu projekta SONDA. V projektu smo povezali delovanje 24-urne toksikološke konzultativne službe z mrežo urgentnih ambulant in intenzivnih enot s ciljem centraliziranega zbiranja in brezplačnega analiziranja bioloških vzorcev pri zastrupljenih z NPS. Hkrati pridobivamo tudi podatke o kliničnem poteku zastrupitev. S tem lahko ugotovimo znake zastrupitev s posameznimi NPS ter njihovo zdravljenje. Z zbranimi podatkih o zastrupitvah z NPS sproti seznanjamo Sistem zgodnjega obveščanja o pojavu novih NPS, podatke pa pošiljamo tudi v evropski projekt Euro-DEN. Projekt SONDA je odobrila Komisija za medicinsko etiko, finančno pa sta ga podprla Javna agencija za raziskovanje RS in Ministrstvo za zdravje. 

Projekt financirata

Ministrstvo za zdravje

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Projektno skupino sestavljajo

Navodila za zbiranje in pošiljanje bioloških vzorcev za toksikološko analizo v sklopu projekta SONDA

Download (PDF, 251KB)

Rezultati projekta (2016-2018)

Zbiranje podatkov o zastrupljencih z NPS (klinična slika)

V letih 2017 in 2018 smo dežurni toksikologi Centra za zastrupitve v sklopu 24-urne toksikološke pripravljenosti CKTF vsem zdravnikom med posvetovanjem ponudili tudi možnost brezplačne analize vzorcev glede prisotnosti NPS v sklopu projekta SONDA. Ob tem smo jim dali navodila za odvzem in pošiljanje vzorcev ter poskrbeli za ustrezno zdravstveno dokumentacijo, vključno za poročanje zastrupitev v spletno aplikacijo Registra zastrupitev RS (TOVIS).

V sklopu 24-urne toksikološke službe smo tako od oktobra 2016 do oktobra 2018 obravnavali 375  klicev o bolnikih, ki bi lahko bili zastrupljeni z NPS (Slika 5).

Slika 5. Klici zdravnikov v sklopu 24-urne toksikološke službe o bolnikih, ki bi lahko bili zastrupljeni z NPS od oktobra 2016 do oktobra 2018.

V 165 primerih smo zdravnikom ob svetovanju glede zdravljenja zastrupitve z NPS ponudili tudi brezplačno analizo bioloških vzorcev zastrupljencev v sklopu projekta SONDA. Na Sliki 6 je prikazano število bolnikov, ki so se najverjetneje zastrupili z NPS in smo zdravnikom ponudili brezplačno analizo bioloških vzorcev na NPS v sklopu 24-urne toksikološke službe ter jih povabili, da pošljejo vzorce v CKTF.

V projekt SONDA smo dodatno vključili še vzorce bolnikov, ki smo jih sami zdravili v urgentni internistični ambulanti UKCL in zato niso bili obravnavani v sklopu 24-urne toksikološke konzultativne službe (njihovo število ni prikazano na sliki 5).

Slika 6. Število bolnikov ki so se najverjetneje zastrupili z NPS in smo zdravnikom ponudili brezplačno analizo bioloških vzorcev na NPS

V sklopu projekta SONDA ni bilo potrebno dodatno jemanje vzorcev krvi in urina, ampak so zdravniki in medicinske sestre v dogovoru z dežurnim toksikologom le poskrbeli, da so bili vzorci krvi in urina, ki so jih vzeli bolniku ob pregledu v urgentni ambulanti in jih niso urgentno poslali v toksikološki laboratorij, ostali shranjeni v hladilniku pri 4 °C in jih naknadno, označene s šifrirano oznako, poslali v laboratorij CKTF. V CKTF smo poskrbeli za prevoz oz. dostavo vzorcev v naš laboratorij, kjer smo prejete biološke vzorce shranili v zamrzovalni skrinji pri temperaturi -50 °C ter poskrbeli za njihovo toksikološko analizo v Toksikološkem laboratoriju Inštituta za sodno medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, ki je edini primeren laboratorij za tovrstne analize v Sloveniji.

Zbiranje bioloških vzorcev zastrupljencev NPS

V CKTF smo skrbeli za neprekinjeno zbiranje bioloških vzorcev zastrupljencev z NPS obravnavanih v UKC Ljubljana in zastrupljencev z NPS, ki so jih obravnavali v ostalih bolnišnicah in ZD ter so nam zdravniki poslali vzorce po konzultaciji v sklopu 24-urne toksikološke službe (Miran Brvar, Damjan Grenc, Tanja Šentjurc, Mojca Dobaja Borak, Andreja Lamovšek, Lucija Šarc).

Od oktobra 2016 do oktobra 2018 smo v CKTF v sklopu projekta SONDA uspeli zbrali vzorce krvi in/ali urina 145 bolnikov iz cele Slovenije, saj vsi zdravniki, ki smo jim ponudili oz. svetovali vključitev v projekt niso poslali dogovorjenih vzorcev krvi in urina. Vse prejete vzorce krvi in urina smo ustrezno dokumentirali in jih pripravili za daljše shranjevanje v zamrzovalni skrinji v laboratoriju CKTF (Damjan Grenc, Tanja Šentjurc).

Vzorce krvi in urina 78 bolnikov smo tekom projekta poslali na Inštitut za sodno medicino (ISM) Univerze v Ljubljani, vzorci krvi in urina 67 bolnikov pa so ostali shranjenih v zamrzovalni skrinji v CKTF pri temperaturi – 50 °C in jih bomo dostavili na ISM glede na dogovor in njihove zmožnosti analiziranja, saj smo presegli predvideno število toksikoloških analiz v sklopu projekta.

Klinične slike 78-ih bolnikov s sumom na zastrupitev z NPS in rezultati toksikoloških preiskav na ISM so predstavljeni v tabeli 1. V analizi 78-ih bolnikov so vključeni vzorci krvi in urina petih bolnikov obravnavanih v zdravstvenih domovih, treh v UKC Maribor, enega v psihiatrični bolnici, trinajstih v splošnih bolnišnicah in 53 bolnikov iz UKC Ljubljana, podatki o vzorcih dveh bolnikov pa so bili nepopolni. Biološke vzorce bolnikov, ki smo že analizirani smo tako prejeli iz 11-tih zdravstvenih ustanov. 

Toksikološka analiza zbranih vzorcev glede prisotnosti NPS,

V Toksikološkem laboratoriju Inštituta za sodno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani so v sklopu projekta SONDA analizirali biološke vzorce (kri, urin) 78 bolnikov, ki so bili glede na anamnezo in klinični potek zastrupitve verjetno  zastrupljeni z NPS. Pri teh bolnikih so opravili 53 imunokemijskih preiskav urina. Plinsko kromatografij sklopljenih z masno spektrometrijo (GC-MS) so naredili pri toksikološki analizi 53 vzorcev urina in 20 vzorcev krvi. S kombinacijo tekočinske kromatografije in tandemske masne spektrometrije (LC-MS/MS) so analizirali 16 vzorcev urina in 66 vzorcev krvi.

Za imunokemijske analize urinov so uporabili panele SyaRapid10, ker vsebujejo 10 ciljnih spojin oziroma skupin (metamfetamin, kokain, THC, benzodiazepini, fenciklidin, barbiturati, metadon, triciklični antidperesivi in amfetamin).

Za splošno presejalno preiskavo z GC-MS (kombinacija plinske kromatografije in masne spektrometrije) so uporabili ekstrakcijo iz vodne v organsko fazo (LLE) za  vzorce urina in ekstrakcijo na trdno fazo (SPE) za vzorce krvi, nato so opravili še dodatno analizo acetiliranih ekstraktov.

Za presejalne in ciljane preiskave z LC-MS/MS (kombinacija tekočinske kromatografije in tandemske masne spektrometrije) so pri pripravi vzorcev pretežno uporabili postopke razbeljakovinjenja. Vsi postopki priprave bioloških vzorcev so vsebovali več različnih korakov (pipetiranje, centrifugiranje, ločevanje, eluiranje, uparevanje oziroma koncentriranje, derivatizacija, itn). Identifikacija spojin je potekala na osnovi obstoječih laboratorijskih podatkov s primerjavo retencijskih časov in masnih spektrov  s standardnimi spojinami, z uporabo elektronskih zbirk masnih spektrov in podatkov iz znanstvene literature  (Tabela 1).

Tabela 1. Rezultati toksikoloških analiz zbranih vzorcev 78 bolnikov, ki smo jih zdravili zaradi suma na zastrupitev z NPS glede na anamnezo in klinični pregled.

Ustanova Spol Starost Simptomi in znaki NPS (anamneza, klični pregled) Rezultat GC-MS in LC-MS/MS krvi in/ali urina Etanol
ZD Ljubljana Ž 20 ni dokumentacije NPS negativen rezultat
ZD Ljubljana M 24 anksioznost NPS negativen rezultat
ZD Ljubljana Ž 23 koma NPS negativen rezultat
ZD Ljubljana Ž 23 amnezija NPS negativen rezultat
ZD Sevnica M 24 brez znakov zastrupitve ob pregledu NPS klozapin, tramadol, alprazolam, sertralin, midazolam, naproksen
SB Izola M 17 koma, bradikardija, krči, agresivnost GHB, ekstazi GHB, MDMA, ketamin
SB Izola M 37 koma, tahikardija, tahipneja, midriaza, distonija, agresivnost NPS MDMA
SB Celje Ž 17 midriaza, bruhanje, agresivnost, nemir NPS ni  rezultata analize etanol
SB Celje M 34 tahikardija, hipotenzija, agresivnost, psihoza, nemir, agitacija NPS, metadon metadon
SB Celje Ž 31 koma, mioza GHB negativen rezultat
SB Celje Ž 37 ni dokumentacije NPS negativen rezultat
SB Celje M 16 somnolenca, distonija, vrtoglavica NPS mefedron  
SB Celje Ž 17 koma, agresivnost, amnezija NPS negativen rezultat etanol
SB Brežice M 37 ni dokumentacije NPS negativen rezultat
SB Jesenice M 47 tahikardija, midriaza, agresivnost NPS negativen rezultat
SB Jesenice M 39 hipertenzija, mioza, agresivnost, nemir NPS negativen rezultat
SB Slovenj Gradec Ž 23 brez znakov zastrupitve ob pregledu NPS negativen rezultat
SB Šempeter M 26 midriaza, glavobol, anksioznost MDMA metamfetamin, amfetamin, diazepam
SB Šempeter M 21 koma, tahikardija, midriaza, distonija, agresivnost, rabdomioliza NPS MDMA, metadon, heroin, kokain, amfetamin
PB Idrija M 19 psihoza ketamin, spid negativen rezultat
UKC Maribor M 20 tahikardija, hipertenzija, midriaza, halucinacije, depersonalizacije psilocibin psilocin
UKC Maribor M 17 midriaza, agresivnost MDMA, DMT negativen rezultat
UKC Maribor Ž 42 somnolenca, hipertenzija, anksioznost, halucinacije NPS negativen rezultat
UKC Ljubljana Ž 37 koma, hipotenzija, bruhanje, distonija, vrtoglavica NPS negativen rezultat
UKC Ljubljana M 25 tahikardija, agresivnost, znojenje, halucinacije, psihoza metadon, NPS, kokain, pregabalin bupropion, metadon, midazolam, pregabalin, fluoksetin
UKC Ljubljana M 33 koma, tahikardija, hipertenzija, midriaza, krči, agresivnost NPS MDMA, etanol
UKC Ljubljana M 37 brez znakov zastrupitve ob pregledu LSD, ekstazi, kokain negativen rezultat
UKC Ljubljana Ž 20 somnolenca, bruhanje, krči, distonija, prsna bolečina, anksioznost, vrtoglavica NPS negativen rezultat etanol
UKC Ljubljana M 41 glavobol, anksioznost, halucinacije, suha usta, mikcija SCRA negativen rezultat
UKC Ljubljana Ž 48 koma, agresivnost GHB GHB etanol
UKC Ljubljana M 22 koma, midriaza, agresivnost NPS negativen rezultat etanol
UKC Ljubljana Ž 20 tahikardija, hipertenzija, mioza, agresivnost, midriaza NPS negativen rezultat
UKC Ljubljana Ž 40 halucinacije, nemir, agresivnost NPS, heroin negativen rezultat
UKC Ljubljana Ž 21 anksioznost, nemir, agresivnost, dvojni vid, amnezija, vrtoglavica NPS negativen rezultat etanol
UKC Ljubljana M 45 hipertenzija, amnezija NPS negativen rezultat
UKC Ljubljana M 29 koma, tahikardija, midriaza GHB, NPS MDMA etanol
UKC Ljubljana M 25 koma, midriaza, amnezija, rabdomioliza SCRA ni  rezultata analize etanol
UKC Ljubljana M 34 koma, bradikardija, mioza, znojenje popers, NPS negativen rezultat etanol
UKC Ljubljana M 40 somnolenca, agresivnost GHB GHB
UKC Ljubljana M 23 mioza, agresivnost, psihoza NPS MDMA
UKC Ljubljana M 22 tahikardija, midriaza, krči, distonija, agresivnost ekstazi MDMA etanol
UKC Ljubljana Ž 24 somnoleca, bradikardija, hipotenzija, mioza, hipersalivacija NPS alprazolam
UKC Ljubljana M 20 koma, mioza, agresivnost GHB, ekstazi GHB, MDMA
UKC Ljubljana Ž 33 agresivnost GHB GHB, kokain
UKC Ljubljana Ž 25 koma, tahikardija, midriaza MDMA MDMA, amfetamin
UKC Ljubljana M 24 somnolenca, rabdomioliza NPS metadon, mefedron, lorazepam, diazepam
UKC Ljubljana M 37 somnolenca, hipertenzija, agresivnost, znojenje, zastoj dihanja GHB, kokain GHB, amfetamin etanol
UKC Ljubljana Ž 31 koma, krči, klonus NPS heroin, metadon, zolpidem, midazolam
UKC Ljubljana Ž 19 koma NPS negativen rezultat etanol
UKC Ljubljana M 32 hipertenzija, anksioznost, rabdomioliza GHB, kokain, MDMA MDMA, kokain, amfetamin
UKC Ljubljana Ž 44 somnolenca, krči zoplidem pregabalin ni  razultata analize
UKC Ljubljana Ž 24 koma, hipotenzija, palpitacije, vrtoglavica, znojenje buprenorfin negativen rezultat etanol
UKC Ljubljana M 45 koma, anksioznost, agresivnost, zastoj dihanja GHB negativen rezultat
UKC Ljubljana M 34 koma, bradikardija, zastoj dihanja GBL GHB
UKC Ljubljana Ž 29 ni dokumentacije spid naproksen
UKC Ljubljana M 44 bradikardija, anksioznost, znojenje 3-MMC pentedron  
UKC Ljubljana M 44 sinkopa NPS, 3-MMS efedrin
UKC Ljubljana Ž 21 somnolenca, krči, anksioznost NPS kokain, metamizol
UKC Ljubljana Ž 39 somnolenca, tahikardija, agresivnost NPS amfetamin etanol
UKC Ljubljana M 36 koma, tahikardija, hipertenzija, midriaza, agresivnost, anksioznost GHB GHB, amfetamin, MDMA
UKC Ljubljana M 36 ni dokumentacije GHB GHB
UKC Ljubljana M 36 somnolenca NPS bromazapam, diazepam, kokain
UKC Ljubljana Ž 23 koma, bruhanje, amnezija NPS negativen rezultat
UKC Ljubljana M 23 somnolenca, mioza, distonija, hipoventilacija GHB, 3-MMC, heroin heroin, 3-mmc, kokain
UKC Ljubljana M 40 koma, bizarno obnašanje MDMA, GHB MDMA, GHB
UKC Ljubljana M 29 glavobol, amnezija, motnje vida kokain, NPS negativen rezultat
UKC Ljubljana M 26 krči, možganski edem SCRA negativen rezultat
UKC Ljubljana Ž 21 tahikardija, agresivnost, psihoza, halucinacije NPS negativen rezultat etanol
UKC Ljubljana Ž 16 tahikardija, hipertenzija, midriaza, tahipneja, distonije ekstazi MDMA
UKC Ljubljana M 37 brez znakov zastrupitve ob pregledu GHB GHB
UKC Ljubljana Ž 23 ni dokumentacije GHB negativen rezultat
UKC Ljubljana M 26 koma, bradipneja, rabdomioliza heroin, 3-MMC heroin, metadon, diazepam etanol
UKC Ljubljana M koma, bradipneja, mioza, rabdomioliza NPS GHB
UKC Ljubljana M 25 koma, mioza, agresivnost NPS GHB, kvetiapin, amfetamin
UKC Ljubljana M 18 tahikardija, palpitacije, anksioznost, agresivnost, halucinacije, psihoza NBone negativen rezultat
UKC Ljubljana M 19 koma, tahikardija, prsna bolečina, palpitacije, anksioznost, agresivnost, rabdomioliza, akutna ledvična odpoved NBone negativen rezultat
Neznano Ž 23 brez znakov zastrupitve ob pregledu NPS olanzapin
Neznano Ž 26 brez znakov zastrupitve ob pregledu NPS diazepam

 Vzorci krvi in urina preostalih 67 bolnikov so še neanalizirani in zamrznjeni v CKTF.  V primeru nadaljevanja projekta jih bomo poslali na toksikološko analizo na ISM.

Izobraževanje zdravnikov s predavanji in strokovnimi prispevki o NPS

V sklopu projekta smo izvedli tudi več izobraževalnih predavanj o NPS za zdravnike, farmacevte, medicinske sestre, socialne delavce in ostale strokovnjake, ki se srečujejo z zastrupljenci z NPS. Ob tem smo jim sproti predstavljali tudi rezultate toksikoloških analiz poslanih vzorcev.

Izobraževanje zdravnikov in medicinskih sester s predavanji o NPS

 • Sistem odkrivanja novih psihoaktivnih snovi v Sloveniji (SONDA), Miran Brvar, 58. Tavčarjevi dnevi, Portorož, 11. november 2016
 • Sistem odkrivanja novih psihoaktivnih snovi v Sloveniji (SONDA), 24. spominsko srečanje akademika Janeza Milčinskega, 7. december 2016, Damjan Grenc
 • Nove psihoaktivne snovi v Sloveniji, Natalija Nataša Plečnik, Interklinični seminar iz internističnega področja zdravstvene nege, Ljubljana, 19. 4. 2017
 • Sistem odkrivanja novih psihoaktivnih snovi v Sloveniji (SONDA), Miran Brvar, Toksikologija 2017, Ljubljana, 12. maj 2017
 • Sintetični fenetilamini, Miran Brvar, Toksikologija 2017, Ljubljana, 12. maj 2017
 • Sintetični opioidi, Vid Leban, Miran Brvar, Toksikologija 2017, Ljubljana, 12. maj 2017
 • Zbiranje in shranjevanje bioloških vzorcev uporabnikov novih psihoaktivnih snovi, Tanja Šentjurc, Toksikologija 2017, Ljubljana, 12. maj 2017
 • Nove psihoaktivne snovi in projekt SONDA, Miran Brvar, 45. seminar klinične toksikologije, Ljubljana, 23. marec 2017
 • Nove psihoaktivne snovi in projekta SONDA, Miran Brvar, Podiplomski študij pediatrije Javno zdravje otrok, mladostnic in mladostnikov. Ljubljana, 11. september 2017
 • Sistem odkrivanja novih psihoaktivnih snovi v Sloveniji (SONDA), Mojca Dobaja Borak, Tanja Varl, Miran Brvar, 29. strokovni sestanek internistov, Ljubljana, 13. oktober 2017
 • Zastrupitve: nove psihoaktivne snovi in projekt SONDA, Damjan Grenc, Predhospitalna nujna medicinska pomoč, Ljubljana, 2. marec 2017 in 29. avgust 2017
 • Nove psihoaktivne snovi in projekt SONDA, Miran Brvar, 46. seminar klinične toksikologije, Ljubljana, 8. marec 2018
 • Sistem odkrivanja NPS v Sloveniji, Miran Brvar, Damjan Grenc, Simpozij urgentne medicine, Portorož, junij 2018
 • Nove psihoaktivne snovi in projekta SONDA, Miran Brvar, Podiplomski študij pediatrije Javno zdravje otrok, mladostnic in mladostnikov. Ljubljana, 13. 9. 2018
 • Nove psihoaktivne snovi v Sloveniji, Alja Jerman, Obravnava pacientov v Centru za klinično toksikologijo in farmakologijo, Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, Ljubljana, 20. 9. 2018
 • Zbiranje in shranjevanje bioloških vzorcev uporabnikov NPS, Tanja Šentjurc, Obravnava pacientov v Centru za klinično toksikologijo in farmakologijo, Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, Ljubljana, 20. 9. 2018
 • Sistem odkrivanja NPS v Sloveniji, Miran Brvar, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci, Čatež, 19. 10. 2018
 • Sistem odkrivanja NPS v Sloveniji, Miran Brvar, NIJZ Celje, november 2018
 • NPS v Sloveniji, Miran Brvar, Ljubljana, Rdeči križ, 12. 1. 2019

V letu 2017 smo organizirali strokovno srečanje za zdravnike in druge strokovnjake z naslovom »Toksikologija 2017: zastrupitve z novimi psihoaktivnimi snovmi« in izdali zbornik prispevkov o NPS.

Izobraževanje zdravnikov s pisnimi prispevki o NPS v strokovni literaturi

 • BRVAR, Miran. Sistem odkrivanja novih psihoaktivnih snovi v Sloveniji (SONDA) = National system for continuous monitoring of NPS poisonings in Slovenia (SONDA). V: FRAS, Zlatko (ur.), POREDOŠ, Pavel (ur.). Zbornik prispevkov. V Ljubljani: Medicinska fakulteta, Katedra za interno medicino. 2016, str. 293-299. [COBISS.SI-ID 32984537]
 • GAMS, Polona, BRVAR, Miran. Mladi in zastrupitev z drogami – od terena do hospitalizacije = Recreational drugs in young users – from mild symptoms to hospitalisation. V: DIVJAK, Tjaša (ur.), et al. Zbornik 4. sezone Medical Student Journal Cluba : [zbornik predavanj], (Medicinski razgledi, ISSN 0353-3484, Supplement, letn. 55, 3). Ljubljana: Medicinski razgledi. 2016, letn. 55, suppl. 3, str. 35-44. [COBISS.SI-ID 32952281]
 • BRVAR, Miran. Nove psihoaktivne snovi in projekt SONDA. V: BRVAR, Miran (ur.). Toksikologija 2017 : zastrupitve z novimi psihoaktivnimi snovmi : zbornik prispevkov, Kristalna palača, Ljubljana, 12. maj 2017. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za klinično toksikologijo: Univerzitetni klinični center, Center za klinično toksikologijo in farmakologijo. 2017, str. 11-17. [COBISS.SI-ID 33673689]
 • VARL, Tanja, BRVAR, Miran. Kronične posledice uživanja novih psihoaktivnih snovi. V: BRVAR, Miran (ur.). Toksikologija 2017 : zastrupitve z novimi psihoaktivnimi snovmi : zbornik prispevkov, Kristalna palača, Ljubljana, 12. maj 2017. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za klinično toksikologijo: Univerzitetni klinični center, Center za klinično toksikologijo in farmakologijo. 2017, str. 57-63. [COBISS.SI-ID 33674457]
 • LEBAN, Vid, FISTER, Andrej, BRVAR, Miran. Sindrom neustreznega izločanja antidiuretičnega hormona zaradi zastrupitve s 3-metil-N-metkatinonom (3-MMC). V: BRVAR, Miran (ur.). Toksikologija 2017 : zastrupitve z novimi psihoaktivnimi snovmi : zbornik prispevkov, Kristalna palača, Ljubljana, 12. maj 2017. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za klinično toksikologijo: Univerzitetni klinični center, Center za klinično toksikologijo in farmakologijo. 2017, str. 78-79. [COBISS.SI-ID 33674713]
 • BRVAR, Miran. Sintetični fenetilamini. V: BRVAR, Miran (ur.). Toksikologija 2017 : zastrupitve z novimi psihoaktivnimi snovmi : zbornik prispevkov, Kristalna palača, Ljubljana, 12. maj 2017. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za klinično toksikologijo: Univerzitetni klinični center, Center za klinično toksikologijo in farmakologijo. 2017, str. 23-33. [COBISS.SI-ID 33673945]
 • LEBAN, Vid, BRVAR, Miran. Sintetični opioidi. V: BRVAR, Miran (ur.). Toksikologija 2017 : zastrupitve z novimi psihoaktivnimi snovmi : zbornik prispevkov, Kristalna palača, Ljubljana, 12. maj 2017. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za klinično toksikologijo: Univerzitetni klinični center, Center za klinično toksikologijo in farmakologijo. 2017, str. 43-50. [COBISS.SI-ID 33674201]
 • LEBEN, Lara, BRVAR, Miran. Nova psihoaktivna snov – alfa-pirolidinopentiofenon (flakka) = New psychoactive substance – alpha pyrrolidinopentiophenone (flakke). V: VAJD, Rajko (ur.), et al. Urgentna medicina : izbrana poglavja 2018 : zbornik = Emergency medicine : selected topics [2018] : proceedings. Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino: = Slovenian Society for Emergency Medicine. 2018, str. 211-213. [COBISS.SI-ID 33874649]
 • LEBAN, Vid, FISTER, Andrej, BRVAR, Miran. The syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion due to 3-menthyl-N-methylcathinone (3-MMC) intoxication. Clinical toxicology, ISSN 1556-3650, 2017, vol. 55, no. 5, str. 453. [COBISS.SI-ID 33203929]
 • ŠKAFAR, Mojca, GRENC, Damjan, KOŽELJ, Gordana, BRVAR, Miran. Zastrupitve z gama-hidroksibutiratom v Ljubljani v obdobju 2000-2016. V: BRVAR, Miran (ur.). Toksikologija 2017 : zastrupitve z novimi psihoaktivnimi snovmi : zbornik prispevkov, Kristalna palača, Ljubljana, 12. maj 2017. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za klinično toksikologijo: Univerzitetni klinični center, Center za klinično toksikologijo in farmakologijo. 2017, str. 85-92. [COBISS.SI-ID 33674969]
 • ŠKAFAR, Mojca, VARL, Tanja, BRVAR, Miran. Zastrupitve z gama-hidroksibutiratom. V: KASTELIC, Andrej (ur.), KOSTNAPFEL RIHTAR, Tatja (ur.). Nekemične procesne odvisnosti, nove tehnologije, odvisnost od predpisanih zdravil, preventiva, NPS : zbornik, (Odvisnosti, ISSN 1580-3708, Supl., 2017, 17, 1). Ljubljana: Prohealth. 2017, str. 32. [COBISS.SI-ID 33202393]
 • BRVAR, Miran, GRENC, Damjan. Nove psihoaktivne snovi = New psychoactive substances. V: VAJD, Rajko (ur.), et al. Urgentna medicina : izbrana poglavja 2018 : zbornik = Emergency medicine : selected topics [2018] : proceedings. Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino: = Slovenian Society for Emergency Medicine. 2018, str. 63-68. [COBISS.SI-ID 34143449]
 • BRVAR, Miran, GRENC, Damjan, RAZINGER, Gašper. Nove psihoaktivne snovi. V: BRAČKO, Vida (ur.). Urgentni pacient – sodobni pristopi : zbornik predavanj, Terme Čatež, 18. in 19. oktober 2018. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci. 2018, str. 82-88. [COBISS.SI-ID 34142681]
 • Sistem odkrivanja novih psihoaktivnih snovi v Sloveniji (SONDA), 24. spominsko srečanje akademika Janeza Milčinskega, 7. december 2016, Damjan Grenc
 • Sistem odkrivanja novih psihoaktivnih snovi v Sloveniji (SONDA), Mojca Dobaja Borak, Tanja Varl, Miran Brvar, 29. strokovni sestanek internistov, Ljubljana, 13. oktober 2017
 • Zbiranje in shranjevanje bioloških vzorcev uporabnikov novih psihoaktivnih snovi, Tanja Šentjurc, Toksikologija 2017, Ljubljana, 12. maj 2017
 • Zastrupitve: nove psihoaktivne snovi in projekt SONDA, Damjan Grenc, Predhospitalna nujna medicinska pomoč, Ljubljana, 2. marec 2017 in 29. avgust 2017

Predstavitev projekta

Predstavitev projekta SONDA v javnih medijih

Projekt SONDA smo v letih 2017 in 2018 promovirali v naslednjih javnih medijih:

 • POP TV, 24ur zvečer, 12. 5. 2017 ob 22:00, Miran Brvar
 • NeDelo, 20. 5. 2017, Nove droge: Kopalne soli in dišave, ki zastrupljajo, Helena Kocmur, Miran Brvar
 • 24ur.com, Samo v zadnjih petih letih odkrili 380 novih psihoaktivnih snovi. Pojavljajo se tudi prepovedana zdravila, ki jih upokojenci kupujejo v BiH Ljubljana, 12. 05. 2017

Sporočanje rezultatov projekta

O rezultatih projekta SONDA smo sproti poročali tudi pri mesečnih poročilih, ki jih v CKTF pošiljamo v:

 • Sistem zgodnjega obveščanja o pojavu novih NPS v sklopu organizacije EMCDDA
 • mednarodni projekt EURO-DEN (The European drug emergencies network in Early Detection of New Substances).