Izpostavljenost pesticidom pri delu in doma

4. Srečanje o kemijski varnosti

Image
Datum:
13. novembra, 2015
Čas:
08:00 - 15:00
Lokacija:

4. srečanje o kemijski varnosti: izpostavljenost pesticidom pri delu in doma sta organizirala Sekcija za klinično toksikologijo SZD in Center za zastrupitve UKC Ljubljana. Na srečanju, ki se ga je udeležilo 100 zdravnikov, veterinarjev, agronomov, biologov, kemikov in drugih strokovnjakov, smo posledice poklicne izpostavljenosti pesticidom in izpostavljenosti pesticidom v domačem okolju (hrana, voda). Opisali smo vpliv posameznih pesticidov na zdravje ter pomen genetske občutljivosti. Predstavili smo tudi možnosti in posledice pridelovanja hrane ob pomoči kemikalij ali z gensko zaščito ter novosti pri določevanju pesticidov. Ob koncu srečanja smo izpostavili še zelo aktualne teme, npr. toksičnost rotenona, repelentov in glifosata.

Zbornik s prispevki o izpostavljenosti pesticidom pri delu in doma je na voljo v Centru za zastrupitve Interne klinike UKC Ljubljana (e-naslov: andreja.lamovsek@kclj.si, telefon: 01 522 8808).

Spletno prijavljanje zastrupitev in kemijskih nesreč v Register zastrupitev RS doc. dr. Miran Brvar, dr. med.Center za zastrupitve, Interna klinika, UKC Ljubljana
Zakonodaja o fitofarmacevtskih sredstvih v Sloveniji dr. Jernej Drofenik, univ. dipl. ing. kem.Sektor za fitofarmacevtska sredstva, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Zastrupitve in drugi škodljivi učinki fitofarmacevtskih sredstev in biocidov za poklicno in domačo uporabo prim. Marija Jamšek, dr. med.Center za zastrupitve, Interna klinika, UKC Ljubljana
Vpliv pesticidov na zdravje prebivalcev prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, dr. med.Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, UKC Ljubljana
Genetski označevalci variabilnosti v presnovi in delovanju pesticidov prof. dr. Vita Dolžan, dr. med.Inštitut za biokemijo, Medicinska fakulteta, UL
Poklicna izpostavljenost pesticidom in pomen genetske občutljivosti doc. dr. Alenka Franko, dr. med.Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, UKCL
Fitofarmacevtska sredstva in njihova vloga v kmetijstvu prof. dr. Andrej Simončič, univ. dipl. inž. agr.dr. Gregor Urek, univ. dipl. inž. agr.Kmetijski inštitut Slovenije
Želimo pridelovati hrano ob pomoči kemikalij ali z gensko zaščito prof. dr. Borut Bohanec, univ. dipl. inž. agr.Oddelek za agronomijo, Biotehniška fakulteta
Uporaba pesticidov pri zdravstvenem varstvu živali z vidika varstva okolja prof. dr. Alenka Dovč, dr. vet. med.prof. dr. Silvestra Kobal, dr. vet. med.Inštitut za fiziologijo, farmakologijo in toksikologijo, Veterinarska fakulteta, UL
Analitika pesticidov v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano dr. Boštjan Križanec, univ.dipl.inž.kem. tehnol.Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
Prikazi zanimivih in aktualnih primerov:Rotenon in čebelarji,  Glifosat, Škodljivi učinki repelentov

Program:

Download (PDF, 128KB)